top of page
PATIENT HISTORY
/
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Please note with a tick / Παρακαλώ σημειώστε με τικ
Have you had any serious illness, operation, or been hospitalized within the last 5 years? / Περάσατε κάποια σοβαρή ασθένεια, εγχείρηση ή δεχθήκατε νοσοκομειακή περίθαλψη τα τελευταία πέντε χρόνια;
Do you smoke? - Είστε καπνιστής/ καπνίστρια;
Women only / Μόνο για γυναίκες
Are you pregnant or is there a possibility that you are? / Είστε έγκυος ή υπάρχει το ενδεχόμενο να είστε έγκυος;
Do you take birth control pills? / Παίρνετε αντισυλληπτικά χάπια;
Are you allergic or have you had a reaction (swelling, rash, itching) to: / Έχετε κάποιου είδους αλλεργικής αντίδρασης στα παρακάτω;
Have you now, or in the past, had any of the following? / Είχατε τώρα ή στο παρελθόν ένα από τα ακόλουθα;
I certify that to the best of my knowledge the above information is complete and accurate. If there are changes in my health, or medicines, I will inform my doctor at the next appointment.
Πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που έχω δώσει είναι αληθείς, για οποιεσδήποτε αλλαγές στην υγεία μου (φάρμακα ή ασθένειες) θα ενημερώνω τη γιατρό στο εκάστοτε ραντεβού.
DENTAL HISTORY  /   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
DID / DO YOU EXPERIENCE - ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΩΡΑ Η ΕΙΧΑΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ;

INFORMED CONSENT

General Consent for Treatment

The purpose of all of the following information is to inform you about any possibilities that can rarely occur and to inform you that we are prepared for each one of the following incidents.

All dental and anaesthetic procedures have associated risks.  These may be, but are not limited to:

 • Drug reactions and side effects

 • Damage to adjacent teeth or fillings

 • Post-operative infection

 • Post-operative bleeding that might require additional treatment

 • Delayed healing of an extraction site, (dry socket) necessitating additional care

 • Sinus involvement during removal of upper molars which may require additional treatment of surgical repair at a later date

 • Involvement of the nerves during removal of teeth resulting in temporary or possibly permanent numbness or tingling of the lip, chin, tongue, or other areas

 • Bruising, swelling, sensitivity, or pain

 • Failure of the dental instruments inside tooth canals making additional

 • Breakage of dental instruments inside tooth canals making additional treatment necessary

 • Complications during treatment necessitating referral to a specialist

 

I understand all the previous mentioned information.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Γενική συναίνεση για θεραπεία

Σκοπός όλων των παρακάτω πληροφοριών είναι να σας ενημερώσουν για τυχόν ενδεχόμενα που σπάνια μπορεί να προκύψουν καθώς και να σας πληροφορήσουν ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ένα από τα παρακάτω συμβάματα. 

Όλες οι οδοντιατρικές διαδικασίες και η αναισθησία έχουν σχετικούς κινδύνους.  Αυτοί μπορεί να είναι, αλλά δεν περιορίζονται στα παρακάτω:

 • Αντίδραση στα φάρμακα και παρενέργειες

 • Ζημιές σε παρακείμενα δόντια ή σφραγίσματα

 • Μετεγχειρητική λοίμωξη

 • Μετεγχειρητική αιμορραγία η οποία μπορεί να απαιτεί επιπλέον θεραπεία

 • Η καθυστερημένη επούλωση μετά από εξαγωγή δοντιού (ξηρό φατνίο) που καθιστά αναγκαία πρόσθετη περίθαλψη

 • Ενόχληση του ιγμορείου κατά την απομάκρυνση των άνω γομφίων η οποία μπορεί να απαιτήσει μελλοντικά επιπλέον θεραπεία ή χειρουργική αποκατάσταση

 • Ενόχληση των νεύρων κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των δοντιών με αποτέλεσμα προσωρινό ή μόνιμο μούδιασμα ή ‘μυρμήγκιασμα’ των χειλιών, της σιαγόνας, της γλώσσας, ή άλλων περιοχών

 • Μελανιές, πρήξιμο, ευαισθησία ή πόνος

 • Αποτυχία της οδοντιατρικής παρέμβασης και ανάγκη επανάληψής της

 • Θραύση οδοντιατρικών εργαλείων στους ριζικούς σωλήνες των δοντιών, κατά τη διάρκεια απονεύρωσης των δοντιών που να καθιστά αναγκαία επιπλέον θεραπεία

 • Επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θεραπείας οι οποίες καθιστούν αναγκαία την παραπομπή σε άλλον ειδικό

 

Κατανοώ όλα τα προαναφερθέντα.

PERSONAL DATA COLLECTION, PROCESSING BRIEFING & CONSENT FORM

(According to the EU Council’s Regulation 2016/679 of the 27th of April 2016 for the protection of individuals as for the processing of personal data and the free circulation of this data and the abolition of 95/46 EK directive)

COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA

PURPOSE OF PROCESSING

Upon your arrival at the Centre for Holistic Dentistry Yiannikos, and prior to the beginning of your treatment, we collect the following: 
Patient’s full name, age, occupation, address and every other relevant information linked to your treatment, your general health and the purpose of your visit.
The preservation of this information is the legal obligation of the Centre of Holistic Dentistry Yiannikos, according to the ISO 9001:2008 Certification and it is maintained for 40 years.  
The processing is necessary especially for identification and communication purposes, for monitoring your health’s progress and for identifying your treatment needs.

DATA SUBJECT’S RIGHTS

You have the right to access, correct, delete, restrict and object to the processing and the mobility of your data, according to the articles 15- 22 of the General Data Protection Regulation (GDPR). In order to exercise your rights, you can contact us in writing to the address: 8 Alkaiou and Pindarou, P.C: 1060, Nicosia or in email to info@yiannikosdental.com

PERSONAL DATA FORWARDING

Access to the archive is not open to any third parties, except when it is stipulated by the current regulations.
Additionally, we will be sending messages via the phone or via email to you relating to your condition or appointments. The Centre of Holistic Dentistry Yiannikos partners (dental technicians, other dental practices etc.) can process your personal data without any further notification.
The third parties whom your personal date are being forwarded to, do not have the right to use them for other purposes. 
This information is strictly confidential.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ &  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την προσέλευσή σας στο Κέντρο Ολιστικής Οδοντιατρικής Γιαννίκος  και πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών σας, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:
Το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, το επάγγελμα, την διεύθυνση σας, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή φροντίδας  σε σας ,τον ασθενή, τη γενική σας υγεία, καθώς και το λόγο της επίσκεψης σας.
Η τήρηση των πληροφοριών αυτών, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του Κέντρου Ολιστικής Οδοντιατρικής Γιαννίκος, σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO 9001:2015 και διατηρούνται για 40 χρόνια. 
Η επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας, τη δυνατότητα επικοινωνίας, των αναγκών παροχής των υπηρεσιών και παρακολούθηση της πορείας της υγείας σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και αντίταξης της επεξεργασίας, της φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση 8 Αλκαίου και Πινδάρου, Τ.Κ:1060, Λευκωσία ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@yiannikosdental.com.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.
Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις ανάγκες της θεραπείας σας θα σας αποστέλλονται μηνύματα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά της κατάστασής σας ή για υπενθύμιση περιοδικού ελέγχου, ενώ προσωπικά στοιχεία σας, δύνανται να επεξεργαστούν από συνεργάτες του  Κέντρου Ολιστικής Οδοντιατρικής Γιαννίκος (οδοντίατροι, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντοτεχνικά εργαστήρια) χωρίς να απαιτείται προηγουμένως ειδική ενημέρωσή σας.
Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

INFORMED CONSENT /   ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Photographs /   Φωτογραφικό Υλικό

I understand that photographs, x-rays, and other records may be made during the course of my examination, treatment, and follow-up care.  I give my permission for such items to be used for purpose of research, education, or publication in professional journals.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θεραπείας και φροντίδας μου θα χρησιμοποιηθεί υλικό όπως ακτινογραφίες, φωτογραφίες κ.α.  Δίνω την άδειά μου ώστε το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης ή έκδοσης σε επαγγελματικά άρθρα.

I understand / Δίνω την άδειά μου
You would like to receive information and our newsletter regarding our clinic and methods? / Θα θέλατε να λαμβάνετε πληροφορίες και νέα σχετικά με την κλινική μας και τις μεθόδους μας;

This information is strictly confidential. I am aware of the above and I give my consent.

Παράλληλα, ισχύει και το οδοντιατρικό απόρρητο.
Έλαβα γνώση και συναινώ

An error occurred. Try again later

Your form has been submitted

bottom of page